නිවන් මගධර්ම පහතට යන දහම්

පහතට යන දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close