විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ මහා මංගල සූත්‍රය

මහා මංගල සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close