විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ගිහි ජීවිතය සැපවත් වන ආකාරය

ගිහි ජීවිතය සැපවත් වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close