විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය සද්ධා මාත්‍රය හා ප්‍රේම මාත්‍රය

සද්ධා මාත්‍රය හා ප්‍රේම මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close