ආර්ය විනයේ සුවපත් විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close