නිරවද්‍ය කර්මාන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close