භාවනාවකර්මස්ථාන අප්පමඤ්ඤා සතර, (සිවු බඹ විහරණ)

අප්පමඤ්ඤා සතර, (සිවු බඹ විහරණ) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close