පටිච්චසමුප්පාදයභව භවයට හිරවිම

භවයට හිරවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close