ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක සත්වයා මුලා කරන වැඩ

සත්වයා මුලා කරන වැඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා