විනය ආර්ය විනයේ ලෝකය

ආර්ය විනයේ ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා