ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක අපවාද උපවාද කිරීම්

අපවාද උපවාද කිරීම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා