විශ්ව සම්භවය කර්ම බලවේගයක්

කර්ම බලවේගයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා