ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකප්‍රවෘත්ති විපාක දෙවියෙක් දේවතාවියක්යෙක් සමග

දෙවියෙක් දේවතාවියක්යෙක් සමග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close