යක්ෂණියක් යක්ෂයෙක් සමග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close