ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං

සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close