ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක තාවකාලික සිදුවීම්

තාවකාලික සිදුවීම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා