නිවන් මගලෝක විග්‍රහය පංචස්කන්ධය

පංචස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close