මාගධී ශබ්ද භාෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා