මාර්ගයේ ආදි භාෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close