පුනරුප්පත්තිය ලෝක බ්‍රහ්මචාරි ගුණය

ලෝක බ්‍රහ්මචාරි ගුණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close