විනය සාසනය බොහෝ කල් පවතින්නට හේතු

සාසනය බොහෝ කල් පවතින්නට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා