අභිධර්මයරූප උතුජ රූප

උතුජ රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close