අභිධර්මයරූප ත්‍රිජ කාය

ත්‍රිජ කාය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close