අභිධර්මයරූප මනෝමය කය

මනෝමය කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close