නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය නිවනේ හිත පිහිටීම

නිවනේ හිත පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා