නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සත්ත්වයා සහ පංචස්කන්ධ

සත්ත්වයා සහ පංචස්කන්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා