නිවන් මග ලෝකොත්තර ගමන් මග

ලෝකොත්තර ගමන් මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close