නිවන් මග මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව

මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close