නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය පංචස්කන්ධයන්ට බැදීම සහ එම බැදීමෙන් නිදහස් වීම

පංචස්කන්ධයන්ට බැදීම සහ එම බැදීමෙන් නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා