භාවනාව ඇහැ,කන,නාසය,දිව,කය ගැන මනා සිහියෙන් ඉන්න

ඇහැ,කන,නාසය,දිව,කය ගැන මනා සිහියෙන් ඉන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා