නිවන් මගරූපස්කන්දය ස්කන්ධ පහ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත බව

ස්කන්ධ පහ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close