විශ්ව සම්භවය අනෝතත්ත විල

අනෝතත්ත විල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා