විශ්ව සම්භවය කිරණ විල්

කිරණ විල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා