භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන අංගඒකාග්ගතා ඇලීමට නොගැටෙන අරමුන

ඇලීමට නොගැටෙන අරමුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close