භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන අංගඒකාග්ගතා ගැටීමට නොගැටෙන අරමුන

ගැටීමට නොගැටෙන අරමුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close