නිවන් මගධර්ම ධාරේත

ධාරේත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close