ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක විපාක සකස් වෙන ආකාර

විපාක සකස් වෙන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා