නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අට්ඨපුරිස පුද්ගලයන්

අට්ඨපුරිස පුද්ගලයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close