ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක විපාකය දෙස බලන ආකාරය

විපාකය දෙස බලන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා