* බුදු රජාණන් වහන්සේ නවගුන යන්තරය

නවගුන යන්තරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close