විශ්ව සම්භවය වචනය යෙදෙන තැන අනුව අර්ථය වෙනස් වන අයුරු

වචනය යෙදෙන තැන අනුව අර්ථය වෙනස් වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා