විශ්ව සම්භවය මාගධී භාෂාව සහ හඩ

මාගධී භාෂාව සහ හඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා