දාන කථා පාරමිතා 38

පාරමිතා යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close