නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දැනදැන ආරිය උපවාද කිරීම

දැනදැන ආරිය උපවාද කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close