නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් කිරීම

ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close