අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක වන්න - වර්ණ

වන්න - වර්ණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close