නිවන් මගසතර ආහාර සබ්බේ සත්තා අහාරට්ටිකා

සබ්බේ සත්තා අහාරට්ටිකා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close