පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා වේදනා සැප දුක් උපෙක්ෂා

වේදනා සැප දුක් උපෙක්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close