ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයාගේ සිත

කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයාගේ සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close