නිවන් මග චතුරාර්ය සත්‍යය

චතුරාර්ය සත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close